واژه نامه تخصصي-۱انشعاب آب واگذار شده:  منظور تعداد انشعابات آب فروش رفته است که هزينه آن پرداخت شده است    (اعم از نصب شده يا نصب نشده).

-۲ اشتراک فاضلاب واگذار شده: منظور تعداد اشتراک فاضلاب فروش رفته در مقطع زماني مورد نظر است که هزينه آن پرداخت شده است . (اعم از نصب شده يا نصب نشده).

-۳ درآمد آب بها و آبونمان: ميزان درآمدي که به عنوان فروش آب و خدمات بعد از فروش طي قبوض آب بها از مشترکين دريافت مي گردد.

-۴ درآمد حق اشتراک آب: ميزان درآمد حاصل از فروش و واگذاري انشعابات آب که از متقاضي دريافت مي گردد .

-۵ درآمد حق اشتراک فاضلاب: ميزان درآمدحاصل از واگذاري و فروش اشتراک فاضلاب در مقطع زماني مورد نظر که از مشترکين جديد دريافت مي گردد.

-۶ مصرف آب: ميزان آبي که توسط مشترکين مصرف شده و براي آن قبض صادر گرديده است.

-۷ توسعه شبکه توزيع آب: عبارتست از ميزان توسعه لوله گذاري شبکه توزيع آب (به تفکيک جنس و سايز).

-۸ لوله گذاري خطوط انتقال: عملکرد لوله گذاري بين چاهها و مخازن ذخيره آب که به تفکيک جنس و سايز درج مي گردد.

-۹ اصلاح شبکه توزيع آب:  منظور ميزان لوله گذاري که براي ترميم و بازسازي لوله هاي از بين رفته و پوسيده شبکه توزيع آب است که به تفکيک قطر و جنس لوله درج ميگردد.

-۱۰ توسعه شبکه جمع آوري فاضلاب: عبارتست از ميزان لوله گذاري انجام شده جهت توسعه شبکه جمع آوري فاضلاب (به تفكيك جنس و سايز) .

-۱۱ لوله گذاري خطوط انتقال فاضلاب:  خطوط انتقال فاضلاب خطوط جمع کننده شبکه هاي جمع آوري فاضلاب مي باشند که در نهايت به تصفيه خانه فاضلاب منتهي مي شود.

-۱۲آب توليدي: ميزان کل آب استحصال شده از منابع آبي به تفکيک سطحي (سد) و زيرزميني(چاهها) مي باشد.

-۱۴ حداکثر ظرفيت تامين آب: حداکثر ميزان آبي که شرکت بطور بالقوه توانايي تامين آن را دارد .

-۱۵ تعداد چاههاي در مدار: منظور تعداد چاههايي است که در بازه زماني مورد نظر در مدار بهره برداري بوده اند.

-۱۶ تعداد چاههاي خارج از مدار:  منظور تعداد چاههايي است که به دلايل فني از قبيل : اشکالات کيفي ، پايين رفتن سطح ايستابي ، کاهش آبدهي ، ماسه دهي ، ريزش ديواره و ...خارج از مدار يا بطور موقت خارج از سرويس بوده اند.

-۱۷ حوادث انشعابات آب:  تعداد حوادث رخ داده (اعم از ترکيدگي و...) شامل کمربند ، انشعاب، اتصالات وشير محفظه

-۱۸ حوادث انشعابات فاضلاب: منظور تعداد حوادث رخ داده روي انشعابات مشترکين فاضلاب است .

-۱۹ حجم فاضلاب تصفيه شده: عبارتست از ميزان حجم فاضلاب جمع آوري شده که در مقطع زماني مورد نظر در تصفيه خانه فاضلاب تصفيه مي شود.

 

تاریخ درج: ۱۴ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۰:۴۲ق.ظ۱۴
تاریخ به‌روزرسانی: ۲۰ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۱:۵۳ق.ظ۲۰

چهارشنبه ۱۳ فروردين ۱۳۹۹
یاد شهدا باید همیشه در فضای جامعه زنده باشد.
عظمت ما به خاطر شهادت جوانان و فرزندان این ملت است.
عزت امروز اسلام و مسلمین ثمره خون شهدا است.
شهدای ما مظهر عقلانیت دینی و مدافع حقانیت و عدالت بودند.
شهادت یعنی وارد شدن در حریم خلوت الهی.
شهادت نشانه استواری است.
شهادت بالاترین پاداش و مزد جهاد فی سبیل‌الله است.
زنده نگه داشتن یاد شهدای انقلاب باعث تداوم حرکت انقلاب است.
رسم شهادت و سنت الهی قتل فی سبیل‌الله، با نظام اسلامی زنده شد.
خاطره شهدا را باید در مقابل طوفان تبلیغات دشمن زنده نگه داشت.
ارزش شهادت بالاترین ارزش‌هاست و زمان، همه چیز به جز خون شهید را کهنه می‌کند.
مقام معظم رهبری: در عالم ملکوت، علما و بزرگان و زهاد و عباد با حسرت به جایگاه شهدا نگاه می‌کنند.

آخرین بروزرسانی: چهارشنبه ۱۳ فروردين ۱۳۹۹